از مجموعه برنامه های مطالعاتی موسسه مطالعاتی رویش دیگر در حوزه ادبیات

گروه با هم خوانی مکاتب ادبی

.گروه با هم خوانی مکاتب ادبی از هفته آینده شنبه ها راس ساعت ۱۸:۳۰ آغاز به فعالیت خواهد کرد

در این گروه در  مرحله اول کتاب نقد ادبی  شایگان فر به صورت گروهی و با رویکرد آشنایی خوانده می شوند.  همچنین اعضای این گروه  قرار است که هسته مرکزی کارگروه نقد ادبی مؤسسه را در آینده تشکیل دهند. جلسات این گروه هر هفته شنبه ها رأس ساعت ۱۷:۳۰ در محل مؤسسه تشکیل می شود.

مؤسسه مطالعاتی رویش دیگر