موسسه مطالعاتی رویش دیگر در روز دوشنبه ۹۳/۳/۵ ساعت ۱۸ به موضوع ” آیا جهان خارج وجود دارد؟” (نظریه ضد شکاکیت دونالد دیوید سون) با سخنرانی محمد رضا واعظ می پردازد.

“روابط عمومی موسسه مطالعاتی رویش دیگر”