مؤسسۀ مطالعاتی «رویش دیگر» برگزار می‌کند:
سمینار” آیا یک کامپیوتر می تواند فکر کند؟! ” با سخنرانی محمدرضاواعظ (پژوهشگر فلسفه و مدرس در حوزۀ تفکر) پنجشنبه ۹۳/۹/۲۷ ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد.
هزینه این سمینار ۱۰ هزار تومان و برای دانشجویان شامل ۵۰ درصد تخفیف می باشد.

“روابط عمومی رویش دیگر”