موسسه پیدایش برگزار می کند:
آیین رونمایی و معرفی کتاب”جز طنین یک ترانه نیستم”
(تاملی فلسفی درباره ی شعر و زیست جهان فروغ)
با حضور نویسنده: محمدرضا واعظ شهرستانی
سخنران: دکتر محمدجواد صافیان
زمان: چهارشنبه ۲۴ بهمن ساعت ۵عصر