عشق سُر می خورد بر وجودم

آن هنگام که از برای تو

می اندیشم
و
غرق در واژه ها

می گریزم از سکوت

DSC_5805