اصفهان گردی دل پذیر همراه با موسسۀ پیدایش (رویش دیگر)
استاد راهنما: استاد محمد علی موسوی اصفهان شناس برجسته ومؤلف کتاب اصفهان از نگاهی دیگر و مترجم چند کتاب درباره اصفهان.
محل بازدید: مسجد شیخ لطف الله، مسجد جامع عباسی و امارت عالی قاپو.
پذیرایی: میان وعده
هزینه برای هر نفر ۴۵ هزار تومان.
هزینه ورودی هر بنا بر عهده تور است.

برای ثبت نام با ۰۹۳۵۴۵۳۲۶۱۳ مرضیه یعقوبی نیا لیدر تماس بگیرید.
تارخ اجرا  ۳ مرداد ساعت ۹ صبح
محل شروع: مسجد شیخ لطف الله