برگزاری جلسه چهارم پنجشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۷
متن خوانی کتاب لوی-برول و مسئلۀ ذهنیت‌ها
مؤلف: یدالله موقن
با حضور یدالله موقن
سرپرست گروه: زهره فتوحی

این جلسات رایگان برگزار می‌شود.

در جلسه چهارم، صفحات ۱۳۶ تا ۱۳۸ کتاب لوسین لوی برول و مسئله ذهنیت ها، تألیف یدالله موقن و همچنین از کتاب کارکردهای ذهنی در جوامع عقب مانده تألیف لوسین لوی برول، ترجمۀ یدالله موقن، بحث مربوط به رؤیا، صفحات ۱۱۴ تا ۱۲۲، مورد بررسی قرار می گیرند.