۱- طرح درس دوره آموزشی تفکر انتقادی در چالش‌های عمومی

۲- طرح درس دورۀ آموزشی استدلال یا سفسطه؟! حق با چه کسی است!