-سایت زیتون: جغرافیای مفهومی کانت چه اهمیتی برای فلسفۀ تحلیلی دارد؟ (معرفی کتاب جغرافیای مفهومی کانت به همراه ترجمۀ بخشی از فصل اول کتاب)

-سایت زیتون: آیا هر‌ فرد مسئول تمام افراد بشر است؟

– سایت زیتون: مارین لوپن یا امانوئل مکرون؟

– سایت زیتون: تأملی در باب عوام‌فریبی و توسل به احساسات ملی‌گرایانه

– سایت مؤسسه پیدایش(رویش دیگر): بازخوانی «جدایی نادر از سیمین»

– سایت زیتون: نقش‌های موازی(تأملی دربارّ فیلم فروشنده) 

– سایت زیتون: پیش‌گفتاری دربارۀ «نسبت تکنولوژی با فرهنگ و دین»

– سایت خوابگرد: نقدی بر الصاق بیماری دوقطبی به فروغ فرخزاد

– روزنامه اصفهان زیبا: تکنولوژی و یک نظام فرهنگی جدید

-روزنامه اصفهان زیبا: نسبت تکنولوژی با فرهنگ و نظام ارزشی چیست؟

-روزنامه اصفهان زیبا: فرهنگ، منطق، رسانه(5)

-روزنامه اصفهان زیبا: فرهنگ، منطق، رسانه(4)

ایسنا: نشست «اندیشه ورزی در ایران عصر صفوی» برگزار می‌شود؛

-روزنامه اصفهان زیبا: فرهنگ، منطق، رسانه(3)

ایسنا: آموزش تفکر و فلسفه به کودکان مغفول مانده است؛

-روزنامه اصفهان زیبا: ستون منطق، فرهنگ، رسانه (2)

-روزنامه اصفهان زیبا: ستون منطق، فرهنگ، رسانه (1)

– ایسنا: فلسفه از خود سوال می پرسد؛

 ایسنا: بنیان فرهنگ بر اساس پژوهش نهاده می شود؛

– روزنامه همشهری: محدودیت جلسات نقد فیلم در اصفهان؛