با توجه به مشغله زیاد اعضای شرکت کننده در گروه های با هم خوانی منطق و با هم خوانی در ماه های اردیبهشت و خرداد، جلسات این دو گروه در این دو ماه تشکیل نخواهد شد. لازم به ذکر است که جلسات این گروه ها از ابتدای تیرماه امسال دوباره از سر گرفته خواهد شد.

رویش دیگر