نشست چهارم از دور دوم “حکمت و کافه نشینی”
پنج شنبه ۱۲ دی ماه رأس ساعت ۱۵:۳۰

@rooyeshedigar