فلسفۀ سیاسی در معنایی کلی، رویکردی فلسفی در مطالعه و بررسی مسائلی همچون قانون، عدالت، آزادی، دولت، حقوق شهروندی و .. است. در دورۀ آموزشی “آشنایی با فلسفۀ سیاسی” سعی می‌شود برخی از مهم‌ترین نظریات فلسفی در طول تاریخ فلسفه مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. محوریت اصلی این کلاس بیشتر گفت‌وگو و باهم فکر کردن و کمتر اطلاع دهنده است؛ بنابراین، اگر قصد شرکت در این دورۀ آموزشی را دارید باید خود را برای ۹۰ دقیقه تفکر و گفت‌وگو آماده کنید و با ذهنیتی نقادانه و بیطرفانه به تفکر، گفت‌وگو و قضاوت بپردازید.

اسلایدهای جلسۀ دوم دورۀ آموزشی «آشنایی با فلسفۀ سیاسی»