– طرح درس دوره آموزشی تفکر انتقادی در مواجه با چالش‌های عمومی

– دورۀ آموزشی تفکر اتقادی در مواجه با چالش های عمومی- اسلایدهای جلسۀ اول