مؤسسۀ فرهنگی مطالعاتی «پیدایش رویش دیگر»برگزار می‌کند:

رونمایی ،نقد و بررسی کتاب (هنر و اسطوره)تالیف رسول معرک نژاد

با حضور :

رسول معرک نژاد

(مولف کتاب، نقاش و پژوهشگر اسطوره شناسی)

زیبا ایرانپور

(نقاش و پژوهشگر اسطوره شناسی)

علیرضا محمدی بارچانی

(نویسنده و پژوهشگر فلسفه وهنر )

زمان: چهارشنبه: ۱۳۹۴/۵/۲۸

ساعت:۱۷-۲۰
هزینه: ۵هزار تومان
هزینه دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی: ۲هزارتومان
«روابط عمومی رویش دیگر»