این جلسه در ۱۶ تیر ماه ساعت ۱۸ توسط هادی بقایی برگزار شد که در زیر خلاصه ای از آن را می توانید بخوانید:

گذشت زمان نه تنها انسان را از نظر فیزیکی و ظاهری متحول میسازد ، بلکه باعث تغییر و تحولاتی در فرهنگ،هنر و روحیات انسان نیز میگردد. ادبیات بعنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای اعمال و همچنین شناخت این تغییرات به حساب می آید. در این مبحث سعی گردید تا با مقایسه، تجزیه و تحلیل ادبیات متعارف و رایج در سه دوره باستانی، مدرن و پست مدرن  به شناختی‌ بیشتر و بهتر از انسان عصر باستان، عصر مدرن و پست مدرن دست یابیم.