در این عنوان سه صفحه ویژه مربوط به برنامه های زیر ارائه شده اند:

۱- صفحه مربوط به سلسله جلسات ماهانه فیلم بستری برای تفکر؛

http://rooyeshedigar.ir/site/category/film/

 

۲- صفحه مربوط به برنامه آموزشی فلسفه برای کودکان و نوجوانان؛

http://rooyeshedigar.ir/site/category/p4c/

 

۳- صفحه مربوط به آرشیو فایل های شنیداری بعضی از برنامه های مؤسسه؛

http://rooyeshedigar.ir/site/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/