ردیف عنوان فایل صوتی دسته بندی تاریخ برنامه محل برگزاری برنامه
1  آشنایی با فلسفه ذهن- محمد رضا واعظ  جلسات عمومی: سمینارها  91/6/27  مؤسسه رویش دیگر
2 مرگ و متافیزیک- حمید علایی نژاد  جلسات عمومی: سمینارها  91/10/21  مؤسسه رویش دیگر
3 آشنایی با مکاتب روان شناسی: نظریه انسان گرایی- زهره فتوحی  جلسات عمومی: سمینارها  91/11/12  مؤسسه رویش دیگر
4 نقد شعر “نشانی” سهراب سپهری از نظر مکتب فرمالیسم- ریحانه واعظ شهرستانی  جلسات عمومی: سمینارها  91/11/19  مؤسسه رویش دیگر
5  دین و تکنولوژی- محمد رضا واعظ  جلسات عمومی: سمینارها  91/12/24  مؤسسه رویش دیگر
6  بررسی مراحل تحول روانی از تولد تا مرگ – زهره فتوحی  جلسات عمومی: سمینارها 92/2/12  موسسه رویش دیگر
7  سمینار دغدغه های اگزیستانسیالیستی از نگاه فروغ  جلسات عمومی: سمینارها 92/6/14  مؤسسه رویش دیگر
8

تئاتر معناباختگی بامحوریت نمایشنامه های بکت-احسان بقائی

 جلسات عمومی:سمینارها  92/6/4  موسسه رویش دیگر
9  وجودگرایی آشنایی با مکاتب روانشناسی-زهره فتوحی  جلسات عمومی: سمینارها  92/5/24  موسسه رویش دیگر
10  آشنایی بانظریه روانکاوی فرید-زهره فتوحی  جلسات عمومی: سمینارها  92/5/31  موسسه رویش دیگر
11  شکاک چه می داند؟- حمیدعلایی نژاد  جلسات عمومی: سمینارها  92/4/10  موسسه رویش دیگر
12  نسبت تکنولوژی با اخلاق وزیباشناسی-محمدرضاواعظ  جلسات عمومی: سمینارها  92/4/27  موسسه رویش دیگر
13  لوگوتراپی (معنادرمانی)-زهره فتوحی  جلسات عمومی: سمینارها  92/9/20  موسسه رویش دیگر
14  کلیشه های فکری وانسان قرن 21-امین برازنده  جلسات عمومی: سمینارها  92/9/14  موسسه رویش دیگر
15  نشستی دربارۀ جهان بینی فلسفی اکتاویا پاز شاعر و متفکر اجتماعی مکزیکی-استادیدالله موقن  جلسات عمومی: سمینارها  92/10/23  موسسه رویش دیگر
16  تئاترمدرن وتاریخچه آن-امیرصفایی پور  جلسات عمومی: سمینارها  92/11/3  موسسه رویش دیگر
17  آشنایی باصناعت شعری نیما-ریحانه واعظ  جلسات عمومی: سمینارها  92/3/26  موسسه رویش دیگر
18  معیار معنا داری نزد دیوید هیوم-دکتر رضا صادقی   جلسات عمومی: سمینارها  93/1/21   موسسه رویش دیگر
19  آشنایی با تاریخ موسیقی جهان:معرفی مهم ترین دوره های هنر موسیقی جهان-کامران آیتی   جلسات عمومی: سمینارها  93/1/25   موسسه رویش دیگر
20 آیا کلیشه ها بر شما هم مسط اند؟-امین برازنده  جلسات عمومی: سمینارها 93/2/1  موسسه رویش دیگر
21  آشنایی با ژانرهای موسیقی جهان-کامران آیتی  جلسات عمومی: سمینارها  93/2/4  مؤسسه رویش دیگر
22 سخن فلسفی و روایت داستانی-علی رضا تولایی  جلسات عمومی: سمینارها  93/2/11  مؤسسه رویش دیگر
23 افلاطون و هنر-دکتر سعید بینا مطلق  جلسات عمومی: سمینارها  93/2/14  مؤسسه رویش دیگر
24 نقش اسطوره در شکل گیری روان شناسی مدرن-دکتر رضا شیدایی  جلسات عمومی: سمینارها  93/2/18  مؤسسه رویش دیگر
25  آیا جهان خارج وجود دارد؟(نظریه ضد شکاکیت دونالد دیوید سون)- محمد رضا واعظ  جلسات عمومی: سمینارها  93/3/5  مؤسسه رویش دیگر
26 انسان و سمبل هایش از دیدگاه کارل گوستاو یونگ – زهره فتوحی  جلسات عمومی: سمینارها 93/3/12  موسسه رویش دیگر
27  جلسات عمومی: سمینارها  مؤسسه رویش دیگر
28

 جلسات عمومی:سمینارها  موسسه رویش دیگر
29  جلسات عمومی: سمینارها  موسسه رویش دیگر
30  جلسات عمومی: سمینارها  موسسه رویش دیگر
31  جلسات عمومی: سمینارها  موسسه رویش دیگر
32  جلسات عمومی: سمینارها  موسسه رویش دیگر
33  جلسات عمومی: سمینارها  موسسه رویش دیگر
34  جلسات عمومی: سمینارها  موسسه رویش دیگر
35  جلسات عمومی: سمینارها  موسسه رویش دیگر
36  جلسات عمومی: سمینارها  موسسه رویش دیگر
37  جلسات عمومی: سمینارها  موسسه رویش دیگر
38
39

* در حال حاضر فایل صوتی برنامه های ذکر شده در جدول فوق در مؤسسه موجود هستند. شما می توانید جهت تهیه آن ها به محل مؤسسه مراجعه نمایید.