ردیف عنوان فایل صوتی دسته بندی تاریخ برنامه محل برگزاری برنامه
۱  آشنایی با فلسفه ذهن- محمد رضا واعظ  جلسات عمومی: سمینارها  ۹۱/۶/۲۷  مؤسسه رویش دیگر
۲ مرگ و متافیزیک- حمید علایی نژاد  جلسات عمومی: سمینارها  ۹۱/۱۰/۲۱  مؤسسه رویش دیگر
۳ آشنایی با مکاتب روان شناسی: نظریه انسان گرایی- زهره فتوحی  جلسات عمومی: سمینارها  ۹۱/۱۱/۱۲  مؤسسه رویش دیگر
۴ نقد شعر “نشانی” سهراب سپهری از نظر مکتب فرمالیسم- ریحانه واعظ شهرستانی  جلسات عمومی: سمینارها  ۹۱/۱۱/۱۹  مؤسسه رویش دیگر
۵  دین و تکنولوژی- محمد رضا واعظ  جلسات عمومی: سمینارها  ۹۱/۱۲/۲۴  مؤسسه رویش دیگر
۶  بررسی مراحل تحول روانی از تولد تا مرگ – زهره فتوحی  جلسات عمومی: سمینارها ۹۲/۲/۱۲  موسسه رویش دیگر
۷  سمینار دغدغه های اگزیستانسیالیستی از نگاه فروغ  جلسات عمومی: سمینارها ۹۲/۶/۱۴  مؤسسه رویش دیگر
۸

تئاتر معناباختگی بامحوریت نمایشنامه های بکت-احسان بقائی

 جلسات عمومی:سمینارها  ۹۲/۶/۴  موسسه رویش دیگر
۹  وجودگرایی آشنایی با مکاتب روانشناسی-زهره فتوحی  جلسات عمومی: سمینارها  ۹۲/۵/۲۴  موسسه رویش دیگر
۱۰  آشنایی بانظریه روانکاوی فرید-زهره فتوحی  جلسات عمومی: سمینارها  ۹۲/۵/۳۱  موسسه رویش دیگر
۱۱  شکاک چه می داند؟- حمیدعلایی نژاد  جلسات عمومی: سمینارها  ۹۲/۴/۱۰  موسسه رویش دیگر
۱۲  نسبت تکنولوژی با اخلاق وزیباشناسی-محمدرضاواعظ  جلسات عمومی: سمینارها  ۹۲/۴/۲۷  موسسه رویش دیگر
۱۳  لوگوتراپی (معنادرمانی)-زهره فتوحی  جلسات عمومی: سمینارها  ۹۲/۹/۲۰  موسسه رویش دیگر
۱۴  کلیشه های فکری وانسان قرن ۲۱-امین برازنده  جلسات عمومی: سمینارها  ۹۲/۹/۱۴  موسسه رویش دیگر
۱۵  نشستی دربارۀ جهان بینی فلسفی اکتاویا پاز شاعر و متفکر اجتماعی مکزیکی-استادیدالله موقن  جلسات عمومی: سمینارها  ۹۲/۱۰/۲۳  موسسه رویش دیگر
۱۶  تئاترمدرن وتاریخچه آن-امیرصفایی پور  جلسات عمومی: سمینارها  ۹۲/۱۱/۳  موسسه رویش دیگر
۱۷  آشنایی باصناعت شعری نیما-ریحانه واعظ  جلسات عمومی: سمینارها  ۹۲/۳/۲۶  موسسه رویش دیگر
۱۸  معیار معنا داری نزد دیوید هیوم-دکتر رضا صادقی   جلسات عمومی: سمینارها  ۹۳/۱/۲۱   موسسه رویش دیگر
۱۹  آشنایی با تاریخ موسیقی جهان:معرفی مهم ترین دوره های هنر موسیقی جهان-کامران آیتی   جلسات عمومی: سمینارها  ۹۳/۱/۲۵   موسسه رویش دیگر
۲۰ آیا کلیشه ها بر شما هم مسط اند؟-امین برازنده  جلسات عمومی: سمینارها ۹۳/۲/۱  موسسه رویش دیگر
۲۱  آشنایی با ژانرهای موسیقی جهان-کامران آیتی  جلسات عمومی: سمینارها  ۹۳/۲/۴  مؤسسه رویش دیگر
۲۲ سخن فلسفی و روایت داستانی-علی رضا تولایی  جلسات عمومی: سمینارها  ۹۳/۲/۱۱  مؤسسه رویش دیگر
۲۳ افلاطون و هنر-دکتر سعید بینا مطلق  جلسات عمومی: سمینارها  ۹۳/۲/۱۴  مؤسسه رویش دیگر
۲۴ نقش اسطوره در شکل گیری روان شناسی مدرن-دکتر رضا شیدایی  جلسات عمومی: سمینارها  ۹۳/۲/۱۸  مؤسسه رویش دیگر
۲۵  آیا جهان خارج وجود دارد؟(نظریه ضد شکاکیت دونالد دیوید سون)- محمد رضا واعظ  جلسات عمومی: سمینارها  ۹۳/۳/۵  مؤسسه رویش دیگر
۲۶ انسان و سمبل هایش از دیدگاه کارل گوستاو یونگ – زهره فتوحی  جلسات عمومی: سمینارها ۹۳/۳/۱۲  موسسه رویش دیگر
۲۷  جلسات عمومی: سمینارها  مؤسسه رویش دیگر
۲۸

 جلسات عمومی:سمینارها  موسسه رویش دیگر
۲۹  جلسات عمومی: سمینارها  موسسه رویش دیگر
۳۰  جلسات عمومی: سمینارها  موسسه رویش دیگر
۳۱  جلسات عمومی: سمینارها  موسسه رویش دیگر
۳۲  جلسات عمومی: سمینارها  موسسه رویش دیگر
۳۳  جلسات عمومی: سمینارها  موسسه رویش دیگر
۳۴  جلسات عمومی: سمینارها  موسسه رویش دیگر
۳۵  جلسات عمومی: سمینارها  موسسه رویش دیگر
۳۶  جلسات عمومی: سمینارها  موسسه رویش دیگر
۳۷  جلسات عمومی: سمینارها  موسسه رویش دیگر
۳۸
۳۹

* در حال حاضر فایل صوتی برنامه های ذکر شده در جدول فوق در مؤسسه موجود هستند. شما می توانید جهت تهیه آن ها به محل مؤسسه مراجعه نمایید.