۱-نوشتن خلاق
۲-طرح درس دورۀ رویکرد فلسفی به شعر نو
۳-استدلال یا سفسطه؟!
۴-طرح درس مروری بر تاریخ هنر ایران ۱ و۲

۵-فلسفه فیلم و مطالعات سینمایی
۶-طرح درس ویرایش