۱- دوره آموزشی چرا فلسفه؟

مدرس: محمد رضا واعظ

چرا فلسفه؟

۲- دوره آموزشی  روان شناسی عشق

مدرس: زهره فتوحی

روانشناسی عشق

۳- دوره آموزشی نگاهی زیبایی شناختی به تاریخ بیهقی

نگاهی زیبایی شناختی به تاریخ بیهقی

مدرس: ریحانه واعظ

۴- دوره آموزشی از گفتن تا نوشتن

از گفتن تا نوشتن

مدرس: پیمان آقاجری

۵- دوره آموزشی نوشتن خلاق

مدرس: امیر صفایی پور