۱-   استدلال یا سفسطه؟!
۲- دوره آموزشی آشنایی با نظریه های اساسی روانشناسی
۳- فلسفه، لذت، یک فنجان قهوه
۴- متن خوانی دیوید هیوم