۱-طرح درس کارگاه نویسندگی

۲- طرح درس جلسات داستان خوانی

۳-طرح درس از گفتن تا نوشتن

۴- طرح درس نگاه زیبایی شناختی به تاریخ بیهقی

۵- استدلال یا سفسطه؟!

۶- طرح درس آشنایی با ساختار گرایی(نقد ادبی)

۷- طرح درس فلسفه در عمل

۸- طرح درس روانشناسی عشق

۹- طرح درس جلسات شعر

۱۰- طرح درس نوشتن خلاق