طرح پیشنهادی مؤسسه به مدارس در قسمت زیر ضمیمه شده است. لطفا بر روی فایل زیر کلیک نمایید.

-تابستان۹۱-برنامه ی فلسفه برای کودکان و نوجوانان در مدارس