در صورتی که مایل هستید فیلمی را جهت نقد و بررسی در جلسات “فیلم بستری برای تفکر” پیشنهاد دهید، باید فرم زیر را پر نموده و به آدرس الکترونیکی مؤسسه میل نمایید. فرم مورد نظر در قسمت زیر ضمیمه شده است.

فرم نحوه انتخاب فیلم