برگزاری جلسه سوم پنجشنبه هشتم مردادماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۷
متن خوانی کتاب لوی-برول و مسئلۀ ذهنیت‌ها
مؤلف: یدالله موقن
با حضور یدالله موقن
سرپرست گروه: زهره فتوحی

این جلسات رایگان برگزار می‌شود.

در این جلسه ابتدا یدالله موقن در سخنرانی کوتاهی به معرفی مقاله موردنظر خواهد پرداخت و سپس مقالۀ “چکیده ای از آراء لوسین لوی- برول”نوشته عبدالرحمن مجاهدنقی خوانده می‌شود. بنابراین لازم است که شرکت کنندگان متن مقاله را همراه خود داشته باشند. در حین خواندن متن در پایان هر صفحه با توقفی کوتاه به پرسش‌های شرکت کنندگان دربارۀ متن همان صفحه پاسخ داده می‌شود.
فایل مقاله برای دانلود:re