در این یادداشت متن و پاورپینت ارائه شده در سمینار “تقابل دین و تکنولوژی”  ضمیمه شده است.  این متن بخشی از مقاله اینجانب در زمینه رابطۀ میان دین و تکنولوژی است. شما می توانید به منظور استفاده از آن ها  بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

بخشی از متن مقاله دین و تکنولوژی-متن سمینار تقابل دین وتکنولوژی

religion and technology

 

با مهرو امید

واعظ