موسسه مطالعاتی رویش دیگر در روز دوشنبه ۹۳/۳/۲۶ ساعت ۱۸ به موضوع “محیط زیست و کار کردهای ذهنی” با سخنرانی مرتضی چگونی و محمد رضا واعظ می پردازد.

“روابط عمومی موسسه مطالعاتی رویش دیگر”