شمارۀ ۱۳۷ ماهنامۀ اطلاعات حکمت و معرفت خبرگزاری مهر