شمارۀ ۱۴۱ ماهنامۀ اطلاعات حکمت و معرفت – خبرگزاری مهر