شمارۀ ۱۴۲ نشریۀ اطلاعات حکمت و معرفت- خبرگزاری مهر