خلاقیت زیباترین و شگفت انگیزترین خصیصه انسان است.غنا، پویایی و بقای هر فرهنگ و تمدنی به خلاقیت مردمان آن بستگی دارد. در طول تاریخ حیات انسان تمایل ذاتی او به تغییر و ابداع از یک سو و رویارویی با تنگناها و نیازهای روزافزون زندگی از سوی دیگر، به تدریج او را با نیروی خلاق درونش آشنا گردانید. و اینک زمان آموزش این مهارت است…

تفکر خلاق