*جهت مشاهدۀ بدون نقص، فایل‌های ویدئویی زیر را با نرم افزار KM Player ببینید.

مغالطۀ نکتۀ انحرافی چیست؟ (۱)

مغالطۀ نکتۀ انحرافی چیست؟(۲)

 

مرتبط:

منطق و رسانه: مغالطۀ قیاس مع الفارق