موسسه فرهنگی مطالعاتی پیدایش(رویش دیگر) برگزار می‌کند:

نشستی درباره تاثیر لوسین لوی- برول بر سوررئالیسم، الیوت و جیمز جویس

سخنران: آقای یدالله موقن

زمان: دوشنبه ۲۲ آذرماه ساعت ۱۷:۳۰

در این جلسه یدالله موقن درباره تاثیر لوسین لوی- برول بر سوررئالیسم، الیوت و جیمز جویس سخن خواهد گفت. در ضمن نظر ژان پل سارتر را درباره “خشم و هیاهو”‌ی ویلیام فاکنر و نظر لوکاچ را درباره‌ ادبیات آوان گارد بیان خواهد کرد.

حضور برای عموم آزاد و رایگان است.