موسسه فرهنگی‌هنری پیدایش(رویش دیگر) برگزار می‌کند:

نشستی درباره  “مقایسه تطبیقی عقل و عشق در شعر حافظ و آثار فارسی شیخ اشراق” 

ارائه: ریحانه واعظ شهرستانی (شاعر و پژوهشگر ادبیات فارسی)

زمان: یکشنبه سوم اردیبهشت ماه، ساعت ۱۷

حضور برای عموم آزاد و رایگان است.