کانون های ادبی و پنجره دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می کنند :

” عصری با فروغ “
تحلیل ادبی شعر و شخصیت فروغ فرخ زاد

با حضور دکتر محمدرضا نصر اصفهانی و محمدرضا واعظ شهرستانی
و خوانش اشعار فروغ

دوشنبه چهاردهم اردیبهشت نود و چهار
ساعت شانزده و سی دقیقه
تالار شهید فتوحی