همانطور که عنوان این صفحه گویای آن است در این جا به معرفی اشخاص، مؤسسات، سایت ها و وبلاگ هایی خواهیم پرداخت که در زمینه های مرتبط با فعالیت های مؤسسه در حال فعالیت هستند. امیدواریم این آشنایی سازی بتواند مفید و روشنایی بخش باشد.

۱- موزۀ صلح تهران :

http://www.tehranpeacemuseum.org

تهران : ضلع شمالی پارک شهر City Park, Tehran, Iran

“آغازهمکاری با موزه صلح تهران به همراه گزارش بازدیداز این موزه”