این پکیج مجموعا شامل شش کارگاه است. سه کارگاه تفکر، خلاقیت ونقاشی و سه کارگاه بازی، شاهنامه و طراحی صورت.
در سه هفته متوالی، هفته ای یک روز. آغاز کارگاه ها در هفته دوم مهر ماه است که روز آن بر اساس نظر شما خانواده ها مشخص می شود.
مدت زمان هر کارگاه ۷۵ دقیقه.
رویکرد کارگاه ها روانشناختی است.
هزینه ثبت نام کل پکیج با ۵۰ درصد تخفیف تا ۲۹ شهریور ۱۹۰ هزار تومان است.
هزینه ثبت نام کل پکیج تا ۷ مهرماه: ۲۵۰ هزارتومان.