روز پنجشنبه ۴ اردیبهشت ساعت ۱۷سمینار آشنایی با ژانرهای موسیقی با ارائه آقای کامران آیتی برگزار شد.ابتدا به تعریف موسیقی،سبک،محتوا، فرم،شیوه،مکتب و ژانر پرداخته شد،آنچه در شناخت ژانر اساسی است بحث جامعه شناسی و فرم موسیقی است در ژانر ریشه های پیدایش مهم شناخته می شود و آنچه ژانرها را از هم جدا می کند فرم است.در ادامه انواع ژانرهای pop ،poulism ،trance techno blues jazz soul gospel rhythm&blues فreggae ،hiphop ،country music ،rock n roll ،psychobilly ،noise rock، punk ،rock ،heavy metal ،nsbm ،fashioncore ،neo-classical ،avant garde metal معرفی شدند و در مورد هریک سال و محل ایجاد، تفکر و فلسفه پیدایش و ابزار و آلات موسیقی که در هر کدام بیشتربن استفاده را دارد عنوان شد.