سلسله جلسات عمومی

عنوان

توضیحات

کارشناس

 جلسات  ماهیانه “فیلم بستری برای تفکر”

زمان برگزاری: پنج شنبه آخر هر ماه

اهداف این سلسله جلسات:

– افزایش سطح توقع افراد جهت گزینش فیلم و آشنائی با فیلم های مطرح؛
-بررسی نقادانه ی فیلم ها به عنوان بستری برای تجربه گرائی؛
– شناخت نحله های فیلم (ایسم ها) و شناخت تصویر به عنوان بستری برای رویش و خلاقیت؛
-گسترش فرهنگ نقد فیلم با دیدگاه فلسفی و با رویکردی استعلائی؛
-ایجاد فضائی مباحثی در جهت شناخت پتانسیل های فیلم و بستری برای رویش تفکراتی نو در بر خورد با این هنر متعالی؛
شما می توانید اساسنامه و همینطور توضیحات بیشتر درباره این سلسله جلسات را  در همین صفحه   ملاحظه نمایید.

علی امید قائمی و محمد رضا واعظ
پست الکترونیکی جهت ارتباط:
vaez.dawn1985@gmail.com

Ali.omidghaemi@gmail.