هدف اصلی مؤسسۀ «رویش دیگر» تلاش برای ارتقاء سطح خردورزی شهروندان از طریق بسط و ترویج علوم انسانی و ارائۀ رویکردی فلسفی، انتقادی و زیبایی‌شناختی به هنر و حوزه‌های دیگر دانش با استفاده از برگزاری جلسات و دوره‌های آموزشی کوتاه مدت فرهنگی با محوریت معرفی، نقد و بررسی کتاب و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی است؛ به عبارت دقیق‌تر، مؤسسۀ «رویش دیگر» مؤسسه‌ای فرهنگی مطالعاتی است که با هدف مطالعه و پژوهش در حوزههای فلسفه، منطق و تفکر انتقادی، روانشناسی و تعلیم‌و‌تربیت، جامعه‌شناسی، ادبیات و ادراک هنر، و همچنین تشکیل کارگروه‌ها و گروه‌های باهم‌خوانی و متن‌خوانی دربارۀ موضوعات متنوع و متفاوت در این حوزه‌ها، پا گرفته است. مؤسسۀ «رویش دیگر» یک اجتماع مطالعاتی‌گفتمانی متشکل از پژوهشگران، صاحب‌نظران و علاقه‌مندان به حوزه‌های علوم انسانی و هنر است که سعی در تقویت شیوه‌ها و زمینه‌های مطالعاتی و پژوهشی دارد تا از این طریق بتواند در گسترش دانش‌های یادشده، در فضای فکری‌پژوهشی جامعه سهیم باشد.
به‌طورکلی برنامه‌های مؤسسه به دو دستۀ برنامه‌های «آموزشی‌ترویجی» و برنامه‌های «مطالعاتی‌پژوهشی » تقسیم می‌شوند. برنامه‌های آموزشی‌ترویجی عبارت‌اند از برگزاری سمینارها، نشست‌ها و دوره‌های آموزشی و برنامه‌های مطالعاتی‌پژوهشی در قالب گروه‌های باهم‌خوانی و متن‌خوانی‌ و کارگروه‌ها ارائه می‌شوند.

با مهر و امید
مدیر مؤسسۀ فرهنگی‌مطالعاتی «رویش دیگر»
محمدرضا واعظ شهرستانی