خبر جدید:  با عرض پوزش، زمان برگزاری این جلسه به روز سه شنبه یکم مرداد ماه ساعت ۱۷:۳۰ موکول شد.

مؤسسه رویش دیگر به منظور تخصصی تر کردن جلسات “فیلم بستری برای تفکر” و استفادۀ اعضای این جلسات از مطالعات و دانش دیگر شرکت کنندگان، تصمیم به اعمال تغییراتی در محتوا و شیوه های اجرایی این جلسات دارد. به این صورت که از جلسۀ آینده(جلسۀ تیرماه- سه شنبه ۲۵) علاوه بر آن که به شیوۀ جلسات گذشته به نقد و بررسی فیلم مورد نظر پرداخته می شود، تعدادی از علاقه مندان و فعالان این جلسه در قالب یک کار گروه به ارائۀ مطالب و نتایج مطالعات خود در زمینه های سینما و ارتباط آن با فلسفه، هنر،ادبیات و روان شناسی خواهند پرداخت.

در جلسۀ آتی ابتدا به نقد و بررسی فیلم های “پیش از طلوع” و “پیش از غروب” به شیوۀ گذشته پرداخته می شود و سپس در یک ساعت باقی مانده اعضای کارگروه به ارائۀ مطالب خود خواهند پرداخت. حضور علاقه مندان همانند گذشته در این جلسات آزاد است.

زمان برگزاری جلسه: سه شنبه یکم مردادماه  ساعت ۱۷:۳۰