روزنامه اصفهان زیبا- «منطق و رسانه» در رویش دیگر

از مجموعه نشست های منطق و تفکر انتقادی: نشست “منطق و رسانه”

(بررسی شبه استدلال‌ها و مغالطات رسانه‌ها)
سخنران: محمدرضا واعظ شهرستانی
زمان: چهارشنبه ۲۳ دیماه ساعت ۱۶
مکان: موسسه پیدایش
حضور برای عموم آزاد و رایگان است.