ما دوستداران اصفهان و محیط زیست، با دیدن نابسامانی ها و مشکلات جامعه اصفهان، “نشستن بر روی ساحل آرام و در کار تماشا بودن” را کنار گذاشته و حرکت خود را بر پایه انسانیت و با قلبی پر از امید به تحولی مثبت در آینده آغاز کردیم.

ما ریشه نفرت، خشونت، بی تفاوتی، بی فرهنگی و نابودی محیط زیست را <<جهل و نادانی>> می دانیم، به همین علت از یک طرف برای پیدا کردن راه های خشکاندن این ریشه واز طرف دیگر حرکت در جهت مثبت و بهتر زیستن، در انجمن جوانان اصفهان شناسی گردهم آمده و با یکدیگر به همفکری، همکوشی و همیاری پرداخته ایم.

             ما دوستداران اصفهان و محیط زیست راهی بس طولانی و ناهموار را می پیماییم. راهنمای ما در این راه، فریاد “آی آدم ها” ی انسان امروزی است زیرا به خوبی شعر نیما را درک کرده ایم که:

“یک نفر در آب دارد می سپارد جان،

می زند فریاد و امید کمک دارد”

فعالیت انجمن در حال حاضر به صورت جلساتی پربار، با توان آگاهی بخشی، در موسسه رویش دیگر خواهد بود. هدف از این جلسات متوجه نمودن افکار جوانان به موضوعاتی چون ادبیات، بهداشت روان، تاریخ، فلسفه، صلح و دوستی، محیط زیست،  مسائل اجتماعی و فراهم آوردن بستری مناسب و سالم برای تفکر و تبادل نظر است.